Reglement for Sandnes camping

Informasjon om NBCC avd Andøy


Reglement for Sandnes camping

Nr. 1

Godkjent medlemsskap i NBCC avd. Andøy kreves for at campingvogneiere skal kunne etablere seg på Sandnes camping.


Nr. 2

Ved ankomst skal man henvende seg til plassansvarlig, eller representanter fra avdelingens styre, for anvisning av plass. Vognen skal ikke under noen omstendigheter plasseres slik at den hindrer nabovognen i å komme til/fra sine respektive plasser.


Nr. 3

Forslag / klager rettes til avdelingens styre.


Nr. 4

På anvist område må det være ryddig, ro og orden. Ta hensyn til gressplen og beplantning, samt naboens vogn og øvrige eiendeler. Egne installasjoner utenom telt og vogn er ikke tillatt uten tillatelse fra styret. I god tid før oppsetting / ombygging / utvidelse av platt eller spikertelt skal styret ha skriftlig søknad med målskisse om dette. Ballspill er ikke tillatt ved vognene, kun på eget område. Utenom konkurranse er all bruk av skytevåpen forbudt. All snekring skal opphøre kl 21.00.


Nr. 5

Hunder skal holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet. Unødig hundeglam på plassen bør unngås. Plastpose nyttes til å ta opp hundeekskrementer.


Nr. 6

Bilkjøring skal begrenses til kun kjøring mellom inngang og egen vognplass. Alle som besøker plassleier på Sandnes parkerer på parkeringsplassen ved ”Huset”. Styret har fullmakt til å stenge plassen for bilkjøring i spesielle situasjoner (mye nedbør, vårløsning m.m. ). Biler skal ikke parkeres slik at de er til hinder for andre ( inn/utkjøring av vogner ).


Nr. 7

Tømming av kaffekjeler og spillvannsdunker gjøres i anvist rom i sanitærbygget. Privat søppel tas med hjem.


Nr. 8

Avdelingen har ikke ansvar for de besøkendes eiendeler. Skade som blir gjort på plassen må erstattes av skadevolderen, selv om skaden ikke er forvoldt forsettelig.


Nr. 9

Alle som tildeles plass på Sandnes skal ha utlevert nøkler, reglementer, instrukser og ellers informasjon som gjelder for Sandnes camping.


Nr. 10

Utleverte nøkler til bygg på Sandnes camping innleveres ved oppsigelse av plass.


Nr. 11

Den siste som forlater Sandnes har ansvar for å påse at fellesbygg er låst.


Nr. 12

Røyking på ”Huset” og sanitærbygget er ikke tillatt.


Nr. 13

All multeplukking på gnr. 2 og 3 er forbudt. Grunneiere på Sandnes og Dalen eier nevnte gnr.


Nr. 14

Ved avreise / fjerning av vogn skal det benyttede området forlates rent og ryddig. Stormpåler fjernes / merkes.


Nr. 15

Pris for gjestecampere er kr 100,- m / strøm og kr 50,- u / strøm for medlemmer i NBCC.

Pris for gjestecampere er kr 150,- m / strøm og kr 100,- u / strøm for de som ikke er medlemmer i NBCC.


Nr. 16

Alle plikter å sjekke oppslagstavlene på ”Huset” og sanitærbygget. Her blir bl.a. vaske – og kafevakter oppslått.


Nr. 17

Gjentatte advarsler (maksimalt 2 skriftlige) for brudd på reglement kan resultere i bortvisning fra Sandnes.


Nr. 18

Ved bruk av åpen ild skal det brukes sunn fornuft.


Nr 19

Søknad på plass, bygging av platt og spikertelt, endringer av platt og spikertelt. Søknad om dispensasjon fra reglement og lignende sendes på epost til leder med kopi til sekretær og plassansvarlig. Sendes dette på vanlig post adresseres dette til NBCC avd. Andøy, postboiks 128, 8483 Andenes.


Nr. 20

Styre kan utvise skjønn

www.nccandoy.no